Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Medborgarskap - Finlands ambassad, London : Konsulatets tjänster : Medborgarskap

FINLANDS AMBASSAD, London

38 Chesham Place
London SW1X 8HW
Tel. +44-20-7838 6200
E-post: consulate.lon@formin.fi, sanomat.lon@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Medborgarskap

Den nya medborgarskapslagen från den 1 juni 2003 godtar flerfaldigt (dubbelt) medborgarskap i större omfattning än tidigare.

En finsk medborgare som förvärvar medborgarskap i ett annat land får behålla sitt finska medborgarskap. En utländsk medborgare som får finskt medborgarskap behöver inte längre avsäga sig sitt tidigare medborgarskap.

En förutsättning för att ha kvar det finska medborgarskapet när man blir medborgare i ett annat land är att det andra landet tillåter flerfaldigt medborgarskap. På samma sätt kan en utländsk medborgare ha kvar sitt tidigare medborgarskap om landets lag inte hindrar att han eller hon även förvärvar finskt medborgarskap.

Barns medborgarskap

Barn till finsk mor får alltid finskt medborgarskap vid födelsen. Barn till finsk far får finskt medborgarskap om dess föräldrar är gifta med varandra. Om föräldrarna inte är gifta med varandra får ett barn med finsk far finskt medborgarskap genom anmälan, om faderskapet är fastställt enligt finska laget. Anmälningsförfarandet och blanketterna är olika för barn födda före respektive efter den 1 juni 2003. Kontakta ambassaden för mer information.

Dubbelt medborgarskap

Ett barn kan vid födelsen få två medborgarskap om barnets föräldrar är gifta med varandra och har olika medborgarskap. Utomlands födda och bosatta personer som har både finskt och ett annat medborgarskap kan förlora det finska medborgarskapet när de fyller 22 år.

För att finska medborgare som även har medborgarskap i ett annat land ska få behålla det finska medborgarskapet krävs en tillräcklig anknytning till Finland. Tillräcklig anknytning anses i medborgarskapslagen föreligga om:

1) personen är född i Finland och har i lagen om hemkommun avsedd hemkommun i Finland när han eller hon fyller 22 år,

2) personen har haft hemkommun i Finland eller egentligt bo och hemvist i Danmark, Island, Norge eller Sverige sammanlagt minst sju år innan han eller hon fyllde 22 år, eller

3) personen efter att ha fyllt 18 men inte 22 år:

  • skriftligen har meddelat en finsk diplomatisk beskickning eller ett finskt konsulat som leds av en utsänd tjänsteman eller magistraten att han eller hon vill behålla sitt finska medborgarskap,
  • har fått finskt pass, eller
  • i Finland fullgjort värnplikt eller civiltjänst.

Värnplikt och dubbelt medborgarskap

En person som har finskt och brittiskt medborgarskap och är bosatt i Storbritannien kan ansöka om befrielse från beväringstjänst i Finland under fredstid. Ansökan görs genom ett fritt formulerat brev, som skickas till det militärlän där den värnpliktiges hemkommun är belägen.

Till brevet ska du bifoga en kopia av ditt brittiska pass. Kopian ska vara styrkt av ambassaden. I brevet ska du ange att du ansöker om att bli befriad från tjänstgöring. Ange också följande:

  • din anknytning till Finland
  • försäkran att du inte avser att flytta till Finland innan du fyller 30 år
  • försäkran att du inte åtnjuter sociala förmåner i Finland

En person som har dubbelt medborgarskap kan alltid om han så önskar fullgöra värnplikt i något eller båda länderna han är medborgare i.

Personer i värnpliktsåldern (18-30 år) som har dubbelt medborgarskap är skyldiga att se till att uppgifterna om dem i det finska befolkningsdatasystemet (medborgarskap, adress) är korrekta. Uppgifterna kan kontrolleras hos magistraten.

Kontaktuppgifter till magistraterna finns på www.maistraatti.fi.

För mer detaljerad information om medborgarskapsfrågor, kontakta migrationsverkets medborgarskapsenhet www.migri.fi.

Ny medborgarskapslag 1.9.2011

Medborgarskapslagen ändrades den 1 september 2011. Lagen innehåller också ändringar som berör dem som är bosatta utomlands.

Tidigare finska medborgare kan förvärva medborgarskap på nytt genom ett anmälningsförfarande. En tidigare finsk medborgare beviljas medborgarskap oberoende av om han eller hon bor i Finland eller i utlandet.

Anmälningsförfarandet gäller inte avkomlingar till finska medborgare.

De som är bosatta utomlands kan lämna in anmälan om medborgarskap (tidigare finska medborgare, utomäktenskapliga barn till finska fäder, adoptivbarn) till vilken polisinrättning som helst i Finland. Anmälan kan också lämnas in till behörig beskickning som i första hand bestäms enligt hemlandet.

För ett barn som är sökande görs ansökan eller anmälan av barnets vårdnadshavare eller intressebevakare.

Också behållandet av finskt medborgarskap efter 22 års ålder har ändrats. Efter den 1 september 2011 visas tillräcklig anknytning redan genom att man ansöker om finskt pass när man är 18–21 år. Också värnplikt eller civiltjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor som inletts före 22-årsdagen hindrar att man direkt förlorar sitt medborgarskap. De som har fått finskt medborgarskap på ansökan eller anmälan riskerar inte heller att förlora sitt medborgarskap.

Information om den nya medborgarskapslagen finns på Migrationsverkets webbplats www.migri.fi.

Skriv ut

Detta dokument

På andra webbplatser

Uppdaterat 13.2.2018


© Finlands ambassaden, London | Kontaktuppgifter